Statistikkar fra Etneelva

 

I 2017 vart totalfangsten noko dårlegare enn året før noko også fella viste. Laksen kom tidlegare på elva iår enn tidlegare år, så større del av fangsten vart tatt tidleg.

  Fangstar  2017 Fangstar  2016
  Avliva Gjenutsatt Totalt Avliva Gjenutsatt Totalt
  Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg
Laks < 3 kg 110 205,9 51 84,6 161 290,5 167 343,7 67 118,0 234 461,7
Laks 3-7 kg 309 1459,1 64 284,0 373 1743,1 529 2308,6 42 201,0 571 2509,6
Laks > 7 kg 98 875,2 16 130,4 114 1005,6 54 457,5 8 69,4 62 526,9
Totalt laks 517 2540,2 131 499,0 648 3039,2 750 3109,8 117 388,4 867 3498,2
Sjøørret 39 89,4 60 102,2 99 191,6 5 8,5 172 328,9 177 337,4
Gjennomsnittsvekt laks : 4,7         4,0      

 

 

Fig. 1. Kilo laks inklusiv  gjenutsatt laks og fangstane i Sørelva. Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

 

Fig 2 Antall laks inklusiv gjenutsatte laksar og fangstane i Sørelva.  Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

 

Laksefella

Fig 3. Teljingar i laksefella sidan ho kom i 2013. Fella har registrert ca 80-90% av total oppvandring dei ulike år.

 

Gytefiskteljingar

Fig 4. Gytefiskteljingar sidan UniResearch starta med dette i 2004. Vanlegvis gjordt etter 15. okt. Gytebestandsmål for Etnevassdraget er berekna til 1025 kg holaks.

 Sørelva

Fig 5. Fangstar i Sørelva. (Med i fangststatistikk for Etneelva).

 

 

 

 

 

 

Fangstar pr. veke

 

2017

 

 

Vekefangst 2013

 

 

 

I perioden 1969 -2000 vart det fanga i gjennomsnitt 1079 laks i året med ein variasjon fra 597 (1981) til 2930 (1990).  Gjennomsnittsvekta på laksen var 3,2 kg i perioden fra 1969-1995, med ein variasjon fra 2,4 til 4,5 kg.  Laksen vert klekka i elva. Etter 2- 3 år i elva vandrar smolten ut i sjøen og kjem att etter eit til tre år.I eit utkast til biologisk delplan (1996) seier dei at ca. 70 % kjem att etter eit år (gjennomsnittsvekt på 2 kg), ca 20 % etter to år (gjennomsnitt på 4,8 kg) og resten etter 3 år eller seinare (gjennomsnitt på 9 kg) . Dei seinare åra har dette endra seg mykje, det kjem langt ferre smålaks på elva etter eit år i sjøen. Difor har og gjennomsnittsvekta auka.  Nå er det  kun 30-40% som kjem tilbake etter eit år i sjøen.  

 

   Skjellprøvar 

I 2007 var oppdrettsprosenten på 23,6% av sportsfiskefangstane. I fangstar etter fiskesesongen var slutt (overvakingsfiske og stamfiske)var det 46% i fangstane.  

Fig 3  Med sportsfiskefangstar reknar NINA fisk  som er fanga før 1.sept.

 

 Er du komt direkte til denne sida, kan du gå til Etne Laks si hovedside ved å klikke på denne linken 

Web-sidene er laga av Etne Laks og administreres av

Steinar Grindheim