Statistikkar fra Etneelva

I 2018 vart totalfangsten svært dårleg. Sesongen vart "øydelagd" av uvanleg flott ver og lite vatn i elva.Det vart fanga 743 kg laks som er det dårlegaste året eg hugsar.Sidan 1969 til iår var lågaste registrerte fangst i 1988 med 1069kg .   Heldigvis viser tala fra fella at det er rikeleg med gytefisk, antakeleg 4 ganger gytebestandsmål.

  Fangstar  2018 Fangstar  2017
  Avliva Gjenutsatt Totalt Avliva Gjenutsatt Totalt
  Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg
Laks < 3 kg 52 96,9 18 26,0 70 122,9 110 205,9 51 84,6 161 290,5
Laks 3-7 kg 103 474,1 11 49,7 114 523,8 309 1459,1 64 284,0 373 1743
Laks > 7 kg 12 96,2 0 0,0 12 96,2 98 875,2 16 130,4 114 1006
Totalt laks 167 667,2 29 75,7 196 742,9 517 2540,2 131 499,0 648 3039,2
Sjøørret 3 5,6 40 60,9 43 66,5 39 89,4 60 102,2 99 191,6
Gjennomsnittsvekt laks : 3,8         4,7      

 

 

Fig. 1. Kilo laks inklusiv  gjenutsatt laks og fangstane i Sørelva. Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

 

Fig 2 Antall laks inklusiv gjenutsatte laksar og fangstane i Sørelva.  Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

 

Laksefella

Fig 3. Teljingar i laksefella sidan ho kom i 2013. Fella har registrert ca 80-90% av total oppvandring dei ulike år.

 

Gytefiskteljingar

Fig 4. Gytefiskteljingar sidan UniResearch starta med dette i 2004. Vanlegvis gjordt etter 15. okt. Gytebestandsmål for Etnevassdraget er berekna til 1025 kg holaks.

 Sørelva

Fig 5. Fangstar i Sørelva. (Med i fangststatistikk for Etneelva).

 

Fangstar pr. veke

 

Fangst pr veke 2018

 

 

2017

 

 

Vekefangst 2013

 

 

 

I perioden 1969 -2000 vart det fanga i gjennomsnitt 1079 laks i året med ein variasjon fra 597 (1981) til 2930 (1990).  Gjennomsnittsvekta på laksen var 3,2 kg i perioden fra 1969-1995, med ein variasjon fra 2,4 til 4,5 kg.  Laksen vert klekka i elva. Etter 2- 3 år i elva vandrar smolten ut i sjøen og kjem att etter eit til tre år.I eit utkast til biologisk delplan (1996) seier dei at ca. 70 % kjem att etter eit år (gjennomsnittsvekt på 2 kg), ca 20 % etter to år (gjennomsnitt på 4,8 kg) og resten etter 3 år eller seinare (gjennomsnitt på 9 kg) . Dei seinare åra har dette endra seg mykje, det kjem langt ferre smålaks på elva etter eit år i sjøen. Difor har og gjennomsnittsvekta auka.  Nå er det  kun 30-40% som kjem tilbake etter eit år i sjøen.  

 

   Skjellprøvar 

I 2007 var oppdrettsprosenten på 23,6% av sportsfiskefangstane. I fangstar etter fiskesesongen var slutt (overvakingsfiske og stamfiske)var det 46% i fangstane.  

Fig 3  Med sportsfiskefangstar reknar NINA fisk  som er fanga før 1.sept.

 

 Er du komt direkte til denne sida, kan du gå til Etne Laks si hovedside ved å klikke på denne linken 

Web-sidene er laga av Etne Laks og administreres av

Steinar Grindheim