Fiskereglar for Etneelva 2018

1.    Opningstida er frå 15. Juni (kl. 00:01) - 15. August (kl. 24:00) Fiskedøgnet startar kl.18:00 på oppført dato og varer i 23 timar til kl. 17:00 neste dag. Åpningsdøgnet startar 15. juni kl 0.00 og varer til kl. 17.00

2.    Fiskeutstyr brukt i andre vassdrag skal desinfiserast før fisket startar. Etne camping har utstyr til dette. Ta med kvittering for utført desinfisering.   Pga. Smittefare er det ikkje lov å bruka slangesøkke eller flytedobbe fylt med vatn.

3.    Det er berre tillete med stangfiske, stanga skal ikkje forlatast som "sjølvfiskande»  I heile elva er det lov å fiska med: Floge, Spinner, Sluk og Mark. Fiskerettshavar på den enkelte sona kan forby markfiske. Ved bruk av mark skal krokstørrelsen vera minst 3/0. Fiskarar vert oppfordra til å bruka sirkelkrok  ved markfiske.

       Det er kun tillatt å bruke knutefri hov og det er ikkje tillatt å bruke klepp. Det er påbudt med tang.   

4.    Alle soner, med unntak av sone 1, har ein fangstkvote på 2 villaks pr. døgn. Sone 1 har ein fangstkvote på 3 villaks pr. døgn. Sjøauren er freda. Soner som vert fiska frå begge sider som motfiske, deler kvota likt seg imellom.

      All fangst skal rapporterast og det skal takast skjellprøvar (hugs tang). Oppdrettslaks, regnbogeaure og pukkellaks vert ikkje   rekna med. Ufisk kan leverast fiskefello for prøvetaking  Fisk under 40 cm., og vinterstøingar skal straks setjast utatt i elva.

       Frå 15. juli skal all villaks over 100 cm setjast ut att i elva.

       På sona er det ein "fang og slepp" kvote lik fangstkvoten. Når fangstkvoten er teken skal fisket opphøyra. Døgn/sonekvoten kan berre nyttast på den sonen der fiskekortet gjeld.

      Alle sonane har ein "fang og slipp"-kvote lik fangstkvoten. Når fangstkvoten er landa, skal fisket opphøyra, for inneverande døgn, - også "fang og slipp". Døgn / Sonekvoten kan berre nyttast på den sonen der fiskekortet gjeld.

5.    Fiskarane pliktar å respektera gjeldande fiskesonar, det er forbode å fiska nedover og oppover i neste sone.

6.    Fiskaren og dei han har med seg pliktar å respektera nærings- og brukarinteresser, m.a. ved ferdsle til og frå fiskeplass, rydda etter seg og bruka tilvist parkeringsplass.

7.    Det er ikkje lov å setja opp telt utan løyve frå grunneigar.

8.    Fiskekortet / Faktura lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå kortseljar. Kvittering for fiskekort og fiskeavgift til staten skal visast på førespurnad.

9.   Fangstrapport skal leverast umiddelbart etter endt fiske til kortseljar.

       Rapportering til laksebørs  vert ikkje rekna som innlevert fangstrapport.

      All fangst skal rapporterast, også gjenutsatt fisk. (gjenutsett fisk aksepterast ca. mål, skal settjast ut snarast råd) Det skal takast skjellprøvar av all avliva fisk, også aure og rømd oppdrettsfisk.

10.  Fiskarane pliktar å gjera seg kjend med gjeldande fiskereglar, og å rapportera fangst til kortseljaren, som førevist over. Ved kjøp av fiskekort i Etne Elva, samtykker fiskaren i gjeldande fiskereglar, og pliktar å retta seg etter desse. Ved brot på desse kan fiskaren, med følge visast bort utan rett til å få tilbakebetalt for fiskekort.

11.  Fylkesmannen og Etne Elveigarlag kan etter midtsessongevaluering komma med fangstbegrensande tiltak, som kan føra til endringar i desse reglar fastsett i årsmøte. Inkludert stenging av elva.

 

 Sone 21, egne tilleggsreglar

Når vannstand er under 6 m3/sek skal det ikkje fiskast under fossen.

Under fossen er det kun tillatt med floge og enkeltkrok med makk.

Fiske i sjølve fossen er forbode.

Skitt fiske !